Hvad laver et husråd?

På Vivaldi friplejehjem er der et Husråd. Rådet består af beboere, pårørende samt forstander og medarbejder repræsentant. Rådets opgave er at varetage interesser samt være talerør for alle beboere 

Husrådets medlemmer

Beboer: 

Eva Andersen

Elna Larsen

Ruth Thomsen

Pårørende:

Kirsten Larsen

Birthe Thuen

Dennis Andersen (suppleant)

Øvrige: 

Aleksia Bertelsen (forstander)

Ann Neergaard Nielsen (medarbejderrepræsentant)

Susanne W. Godt (referent)

 

Vedtægter

Vedtægter for husråd på Friplejehjemmet Vivaldi.

 

Rådets formål.

At fungere som dialogforum mellem plejehjemmets, beboere og pårørende. Rådet skal høres, beslutning og driftansvar ligger hos forstander.

 

Konkrete opgaver.

Orienteres og høres om og vedr. tilsynsrapporter fra diverse tilsyn, herunder bla.styrelsen for patientsikkerhed.

Rådet orienteres i overordnede linjer om plejehjemmets økonomi.                                                                Rådet orienteres om ændringer, der kan påvirke beboernes hverdag.                                                            Rådet har mulighed for at deltage i planlægning af aktiviteter.

Rådets sammensætning.

Rådet består af 5 medlemmer. De tre medlemmer skal vælges blandt beboerne i det omfang det er muligt. Suppleres op med interesserede pårørende. Pårørendes indflydelse må ikke ske på bekostning af beboerindflydelsen. Lederen af plejehjemmet er født medlem, og endvidere vælger leder en medarbejderrepræsentant. Om muligt vælges 2 suppleanter. Suppleanter skal om muligt være beboere, kan suppleres op af pårørende.

Valg til rådet

Valgperioden er 2 år. Medlemmer skiftes til at være på valg. Der er valg ved Sankt Hans festen. Der kan holdes suppleringsvalg efter behov.

Rådets arbejdsform

Rådet afholder møde 3 gang årligt på et fast tidspunkt fastsat ved årshjul. Mandag i februar, maj og oktober kl 16-18.Derudover kan indkaldes med 14 dages varsel ved særlige behov.

Fast dagsorden.

Ø  Godkendelse af referat

Ø  Plejehjemmets økonomi

Ø  Høring om evt tilsynsrapport

Ø  Dialog om den daglige pleje/omsorgsindsats

Ø  Dialog om arbejdsrutiner

Ø  Dialog om aktiviteter, samvær m.v.

Ø  Evt.

Forslag til dagsorden skal være plejehjemmet (sekretær) i hænde senest 3 uger inden aftalt møde hvorefter dagsorden sendes ud til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse af mødet

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.