Birgit Nedergaard mobil 23 70 15 99 (formand og fondsansøgninger)

Kirsten Thomsen mobil 27 25 81 35 (kasserer og aktivitets-koordinator)

Jette Høm mobil 20 81 01 50 (praktisk assistance)

Lise Nielsen mobil 29 26 83 36 (sekr./koordinator besøgsvenner)

Dorte Sanderhoff mobil 25 53 53 49

 

 

Vedtægter

§1.Foreningens navn er Vivaldis Venner  Foreningens hjemsted er Friplejehjemmet Vivaldi, Vivaldisvej 8, 9700 Brønderslev

§2.

 

Foreningens formål er:- At være en støtte for beboere, personale og ledelse på Friplejehjemmet- At afholde og være behjælpelig ved arrangementer på Friplejehjemmet - At støtte de frivillige og deres aktiviteter- At indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne - At medvirke til, at Friplejehjemmets værdier mærkes i hverdagen

§3.

 

Som medlem optages enhver, der har interesse for Friplejehjemmet Vivaldi.Vedtægterne regulerer foreningens styring. Vedtægterne kan ændres, såfremt der på generalforsamlingen er almindeligt flertal herfor. Vedtægterne godkendes ligeledes af Friplejehjemmet Vivaldis ledelse.

§5.

 

Bestyrelsen består af 5 valgte repræsentanter blandt medlemmerne af støtteforeningen. Desuden vælges 2 suppleanter. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2, og ulige år 3. Genvalg kan finde sted.Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af og blandt repræsentanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Lederen af Friplejehjemmet Vivaldi har møde- og taleret ved bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

§6.

 

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningen.Vedtægter for Vivaldis Venner  

§7.

 

 DANSKE DIAKONHJEM Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen holdes hvert år i marts måned og bekendtgøres på forsvarlig vis efter bestyrelsens afgørelse og med mindst 2 ugers varsel. På generalforsamlingen skal dagsorden indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastansættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.